Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hogere Technische Studentenvereniging Woord en Daad (hierna: S.V. Woord en Daad) verwerkt van haar leden, begunstigers, deelnemers, gebruikers van de webshop en andere geïnteresseerden.

Indien je lid of begunstiger wordt van S.V. Woord en Daad of om een andere reden persoonsgegevens aan S.V. Woord en Daad verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de voorzitter van de vereniging. Hij/zij is de bereiken via het contactformulier op de website of via onderstaande contactgegevens:

E-mail: voorzitter@svwoordendaad.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 45 400 6060
Website: www.svwoordendaad.nl
Postadres: Postbus 550 6400 AN Heerlen
Kamer van koophandel: 40186123

Welke gegevens verwerkt S.V. Woord en Daad en voor welk doel

 1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. Voor- en achternaam
  2. Geboortedatum en geboorteplaats
  3. Geslacht
  4. Adresgegevens en eventueel postadres
  5. Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
  6. Bankrekeningnummer(s)
  7. Overige persoonskenmerken die benodigd zijn voor onze organisatie (bijvoorbeeld social media accounts)
 2. S.V. Woord en Daad verwerkt de in sub 1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificering van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. Je naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van S.V. Woord en Daad.
  3. Je naam en telefoonnummer worden bewaard na afloop van de overeenkomst. Dit wordt gebruikt om je uit te nodigen voor volgende lustrumvieringen van S.V. Woord en Daad.

E-mail berichtgeving

S.V. Woord en Daad gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van S.V. Woord en Daad. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk en kan je laten weten aan secretaris@svwoordendaad.nl.

Bewaartermijnen

S.V. Woord en Daad verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Ook na het lidmaatschap worden enkele gegevens bewaard, zoals contactgegevens en je naam. Indien gewenst worden je persoonsgegevens vernietigd. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd bij secretaris@svwoordendaad.nl.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft S.V. Woord en Daad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt S.V. Woord en Daad gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 1. Via de secretaris van S.V. Woord en Daad kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. S.V. Woord en Daad zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop S.V. Woord en Daad je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris secretaris@svwoordendaad.nl.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.